Huishoudelijk reglement


Huishoudelijk reglement

 

Elk lid dient zich te houden aan de regels zoals vermeld in de statuten en het nu volgende huishoudelijk reglement.

Lessen

Leerlingen kunnen 5 jaar muziekles volgen bij Tavenu.

1e en 2e jaar 20 minuten individuele les, 3e t/m 5e jaar 30 minuten individuele les.

Daarnaast wordt verwacht van de leerlingen deel te nemen aan de repetities van het (jeugd)orkest om zo ook het samenspel te leren/ bevorderen.

Leerlingen die om de een of andere reden niet naar de les/ jeugdorkest repetitie kunnen komen, dienen zich tijdig (voor de les/repetitie) af te melden bij de docent/contactpersoon van het orkest.

 

Repetities

Elk lid van Tavenu wordt geacht alle repetities te bezoeken. Dag en tijd staan vermeld op de website van de vereniging (www.tavenu-dekwakel.nl).

Indien iemand verhinderd is dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk (voor de aanvang van de repetitie) te melden aan de contactpersoon. Ook deze naam en telefoonnummer staan vermeld op de website.

Iedereen dient tijdig aanwezig te zijn op de repetitie zodat op het afgesproken tijdstip begonnen kan worden. Extra repetities als voorbereiding op concert of concours worden in onderling overleg vastgesteld.

 

Instrumenten + verzekering

Instrumenten worden door de vereniging in bruikleen gegeven.

De instrumenten dienen door de leden goed verzorgd en onderhouden te worden. Instructies en onderhoudsproducten zoals olie e.d. zijn verkrijgbaar bij de instrument­beheerder.

Indien schade ontstaat door achterstallig onderhoud of door onachtzaam gebruik dient het lid de reparatie geheel of gedeeltelijk zelf te betalen. Problemen met het instrument dienen zo snel mogelijk gemeld te worden aan de instrumentbeheerder.

Indien het instrument buiten de vereniging gebruikt wordt, dient men dit te melden bij het bestuur.

 

De vereniging heeft een collectieve verzekering afgesloten voor alle instrumenten.

Een instrument is niet verzekerd indien:

  • Er onzorgvuldig mee omgegaan wordt en daardoor diefstal het gevolg is. Bijvoorbeeld uit een auto of ergens laten staan waar iedereen kan komen.
  • Er beschadigingen zijn opgetreden door gebruik van bijtende (vloei)stoffen.
  • Het zonder toestemming van het bestuur is uitgeleend aan een ander dan het spelend lid dat het instrument in bruikleen heeft gekregen.

Bij al deze gevallen is de rekening voor het lid zelf (of zijn/haar eigen WA verzekering).

Bij deze of andere schade dient men dit direct te melden bij het bestuur o.v.v. het instrumentnummer en een ondertekende verklaring van de oorzaak van de schade. Leden onder de 16 jaar dienen hun ouders of voogd deze verklaring te laten ondertekenen.

Bij diefstal dient men onmiddellijk aangifte te doen bij de politie.

  

Contributie

De contributie wordt geïnd door de penningmeester van de vereniging. De hoogte wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de ledenvergadering. De leden betalen per half jaar en wel vóór 1 april en 1 oktober. Lesgeld wordt een half jaar vooruit betaald (januari en juli).

 

Muziek

De bladmuziek en lesboeken blijven eigendom van de vereniging. De leden dienen er zelf voor te zorgen dat ze hun partijen ontvangen. Hebben ze dit niet, door afwezigheid tijdens de repetitie, dan dienen ze dat te melden bij de bibliothecaris(resse) of bij de dirigent zodat alsnog de partij kan worden verkregen.

Staat een muziekstuk niet meer op het programma dan dienen de partijen te worden ingeleverd.

 

Bestuur

Elk bestuurslid wordt in de ledenvergadering gekozen voor 3 jaar. Na deze periode mag het bestuurslid aftreden of zich herkiesbaar stellen.

Elk jaar mag maar één lid van het dagelijks bestuur aftreden.

 

Algemeen

Alle leden dienen zoveel mogelijk deel te nemen aan optredens en concerten en activiteiten zoals de oud ijzer actie, donateurgeld ophalen, anjercollecte enz.